بازرگانان بوشهری دوران قاجار و پهلوی (عکس)

بوشهری ها | بازرگانان و تجاران بوشهری معاصر قاجار و پهلوی / از راست نفر اول .... نفر دوم سید جعفر طبیب . نفر سوم : علی اکبر مهربان . نفر چهارم علی بابا حاجی . نفر پنجم : عبدالحسین مهربان

کلیدواژه

بازرگانان بوشهری

سید جعفر طبیب

علی اکبر مهربان

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش