تصویری از رییس ساواک بوشهر

بوشهری ها | تصویری از سرهنگ مکری رییس ساواک بوشهر و رییس فدراسیون فوتبال قبل از انقلاب در دیدار با شاه و شهبانو

بوشهری ها /سرهنگ مکری رییس ساواک بوشهر و رییس فدراسیون فوتبال در قبل از انقلاب در حال دستبوسی با شاه و شهبانو

کلیدواژه

سرهنگ مکری

ساواک

بوشهر

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش