تصاویر/ همایش اولین «پاسخ دفاع مقدس» در بوشهر

بوشهری ها | همایش اولین" پاسخ دفاع مقدس " خاطرات خلبانان حماسه ساز هشت سال دفاع مقدس روز چهار شنبه در سینما ولایت پایگاه شکاری شهید یاسینی بوشهر برگزار شد.

بوشهری هاهمایش اولین" پاسخ دفاع مقدس " خاطرات خلبانان حماسه ساز هشت سال دفاع مقدس روز چهار شنبه در سینما ولایت پایگاه شکاری شهید یاسینی بوشهر برگزار شد.

 

http://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865208.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865209.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865210.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865211.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865212.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865213.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865214.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865215.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865216.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865217.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865218.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865219.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865220.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865221.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865222.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865223.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865224.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865225.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865227.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865228.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865230.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865232.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865233.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865234.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865235.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865237.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865239.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865240.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865244.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865243.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865242.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865241.jpg


 

 
 
http://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865208.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865209.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865210.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865211.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865212.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865213.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865214.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865215.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865216.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865217.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865218.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865219.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865220.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865221.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865222.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865223.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865224.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865225.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865227.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865228.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865230.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865232.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865233.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865234.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865235.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865237.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865239.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865240.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865244.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865243.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865242.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865241.jpg


 
http://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865208.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865209.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865210.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865211.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865212.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865213.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865214.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865215.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865216.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865217.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865218.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865219.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865220.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865221.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865222.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865223.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865224.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865225.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865227.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865228.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865230.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865232.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865233.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865234.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865235.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865237.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865239.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865240.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865244.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865243.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865242.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865241.jpg


 
http://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865208.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865209.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865210.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865211.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865212.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865213.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865214.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865215.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865216.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865217.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865218.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865219.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865220.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865221.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865222.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865223.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865224.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865225.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865227.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865228.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865230.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865232.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865233.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865234.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865235.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865237.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865239.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865240.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865244.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865243.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865242.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865241.jpg


 
http://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865208.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865209.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865210.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865211.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865212.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865213.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865214.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865215.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865216.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865217.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865218.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865219.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865220.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865221.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865222.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865223.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865224.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865225.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865227.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865228.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865230.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865232.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865233.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865234.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865235.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865237.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865239.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865240.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865244.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865243.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865242.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13971117/3670361/n3670361-6865241.jpg


 
افراشته 2

کلیدواژه

دفاع مقدس

شهید یاسینی

پایگاه هوایی

ارسال نظرات

captcha
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش