روز جهانی گارگر در پارس جنوبی

همزمان با روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه 95 از کارگران بزرگترین منطقه اقتصادی کشور تجلیل شد

کلیدواژه

منطقه ویژه

یوسفی

کارگر

ارسال نظرات

captcha
انتخابات اتاق بازرگانی
تبلیغات برق
طلوع دانش