سجاد بهزادی

فراموشی "گفتمان توسعه" زیرسایه کرونا

بوشهری ها | در حقیقت کرونا محافل هم اندیشی توسعه را خاموش کرده است و جوانان مباحث توسعه را دغدغه اصلی خود نمی دانند.اگر چه هنوز بدنه جامعه ، رسیدن به توسعه پایدار ...

بوشهری ها / سجاد بهزادی |  ابتدای این یادداشت یادآوری می کنم به باور من استان بوشهر از بن مایه و از مدتها قبل از اپیدمی کرونا نیز، نه تنها از جنبه اقتصادی؛ بلکه در حوزه های سیاسی و اجتماعی نیز در مسیر توسعه قرار نداشت و تنها "گفتمان توسعه" به صورت کلامی و گاهی هم فقط بصورت برنامه ای روی کاغذ در برخی محافل استان دیده میشد و ظرفیت های توسعه در استان نیز گاهی مورد هم اندیشی قرار می گرفت. این ظرفیت‌ها اگر چه دیرزمانی است به دلیل تحریم ها و کاهش شدید توان مالی و فشار روانی در کشور به شدت در بحران فرو رفته است ، اما اپیدمی کرونا این قدرت را داشته است که در جوامع عقب مانده ای چون ایران، صورت توسعه را حتی در کلام و اندیشه در معرض حذف و فراموشی کامل قرار دهد و علاقمندان توسعه را گرفتار یک درماندگی کند.

برنامه ریزان گفتمان " توسعه" استان کجا هستند؟! و چرا دیگر مباحث مرتبط با توسعه ؛ دغدغه اصلی دانشجویان و جوانان نیست؟! حتی مانند گذشته ایده های قابل اعتنایی نیز مطرح نمی شود و مهم ترین مفاهیم و موانع توسعه در منطقه به بحث گذاشته نمی شود.

در حقیقت کرونا محافل هم اندیشی توسعه را خاموش کرده است و جوانان مباحث توسعه را دغدغه اصلی خود نمی دانند.اگر چه هنوز بدنه جامعه ، رسیدن به توسعه پایدار را از آرزوی های خود می داند اما دیگر کمتر پیرامون آن تبادل نظر می شود.

عامل اصلی در شکوفایی توسعه هر منطقه، شکل گرفتن نهادهایی است که پویایی مباحث توسعه را حفظ کنند.چیزی که بنظر می رسد هیچ نهادی در استان بوشهر به آن اهتمامی ندارد.

به هر حال در بوشهر می بایست ابر و باد و مه و خورشید و فلک با هم همکاری کنند تا بخش هایی از استان بر روی ریل توسعه قرار گیرد.برعکس بسیاری از کشورها که در زمان بحران ، برنامه ریزی عمیق تری دارند و با سخت کوشی توسعه را محور عبور از بحران قرار می دهند، کرونا و تحریم که جای خود دارد ؛ کوچک ترین مسئله و چالشی به سادگی میتواند ما را فرسنگ ها از ریل توسعه دور نگه دارد.

 بدون آن که استدلال آماری در این مورد داشته باشم، با نگاهی شهودی باورم بر این است که کرونا به زودی جامعه را با اختلال بزرگ تری روبرو خواهد کرد که اختیار کنترل آن از دست نظام تدبیر دولت نیز بیرون می برد و هر روز انعطاف و کنترل پذیری جامعه نیر بیشتر روبه کاهش خواهد رفت و توسعه را حتی در گفتمان و اندیشه به عقب تر از وضعیتی که هست خواهد راند..

 

منبع : پیام عسلویه 

کلیدواژه

گفتمان توسعه

استان بوشهر

سجاد بهزادی

ارسال نظرات

captcha
روز پتروشیمی
بانک سپه
طلوع دانش