گرگور ، قفسی برای دام ماهی / تصاویر

بوشهری ها / گرگور به قفس‌های ماهیگیری ساخته شده از سیم های فلزی به شکل یک نیم‌کره ای گفته می‌شود. کاربرد این گونه ابزار ماهیگیری در کرانه‌های ایرانی خلیج فارس رواج زیادی دارد. گرگور، از محدود صنایعی است که کاربرد فراوان در صیادی دارد.
 

http://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085501.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085497.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085502.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085536.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085537.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085538.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085539.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085540.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085541.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085547.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085555.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085560.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085561.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085562.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085563.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085564.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085565.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085566.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085567.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085569.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085570.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085571.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085572.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085573.jpghttp://img8.irna.ir/1396/13960717/3529014/n3529014-6085574.jpg

عکس: عباس حیدری

 


 

کلیدواژه

عباس حیدری

گرگور

دام ماهی

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش