در نشست مدیر عامل موسسه آرمان با سپرده گذران بوشهری عنوان شد

ورشکست نشده ایم ، فرار هیات مدیره دروغ است

بوشهری ها | بحران مؤسسة آرمان در استان بوشهر وارد سومین هفتة خود شده است. کماکان در اوج گرما اعتراضات و تجمعات مردم معترض به بلاتکلیفیشان در برابر استانداری ادامه دارد

بوشهری ها / بحران مؤسسة آرمان در استان بوشهر وارد سومین هفتة خود شده است. کماکان در اوج گرما اعتراضات و تجمعات مردم معترض به بلاتکلیفیشان در برابر استانداری ادامه دارد و نمایندگان سپرده گذاران در مؤسسة آرمان خواهان پاسخگویی سریعتر و تعیین تکلیف داراییهای خود در این مؤسسه هستند. مؤسسة آرمان پیرو بحران هجوم سپرده گذاران در لرستان برای خروج سپرده هایشان از این مؤسسه آغاز شد و به سرعت موج گستردة آن به استان خوزستان و سپس سراسر کشور رسید. البته باید اشاره کرد که ابتدا و آغاز اصل این بحران هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد که در استان لرستان دقیقاً چه عاملی باعث تهییج سپرده گذاران جهت خارج کرده سپرده هایشان از مؤسسه شد. اما آنچه که مشخص است عدم پیشبینی بروز این بحران در مؤسسه و بی توجهی به هشدارهای مکرر بانک مرکزی جهت مشخص شدن و روشن شدن فعالیتهای این مؤسسه در کشور زمینه ساز بروز این بحران بزرگی ملی شده است.
به گزارش « بوشهری ها » مؤسسة آرمان در استانهای مختلف با سیاست اصلی اعطای سودهای بسیار بالا به سپرده های مردم اقدام به جذب نقدینگی مردم می کرده است و این مهمترین نقد بانک مرکزی به این مؤسسه بوده که چرا از دستورات بانک مرکزی پیروی نمی کند. ضمن اینکه در مدارک و عملکرد این مؤسسه نیز ابهامات جدی وجود داشته است که بانک مرکزی خواهان روشن شدن وضعیت آن بوده. این مؤسسه بنا به گفتة مدیر عاملش در استان خوزستان حتی تا 32% اقدام به پرداخت سود به سپرده ها می نموده و با همین سیاست موفق به جذب اعتباری بالغ بر 2500 میلیارد تومان در استان خوزستان از مردم عادی می شود. با یک بررسی اجمالی می توان مشاهده کرد که این مؤسسه به انواع حسابها و سپرده ها سودهای 32%، 28%، 26%، 25% و 23% پرداخت می کرده و به این ترتیب گوی رقابت را از سایر بانکها و مؤسسات برای جذب پول مردم می رباید.
با بروز این بحران اعتراضات به طرز گسترده ای استانهای مختلف به ویژه سه استان لرستان، خوزستان و بوشهر را در می گیرد و با پیگیریهایی که توسط سپرده گذاران بوشهر و همکاری مجموعة آرمان انجام می گردد، نخستین نشست مدیر عامل این مؤسسه با سپرده گذاران و مشتریانش در بوشهر برگزار شد تا این دسته از شهروندان به طرح پرسشهای خود از مدیرعامل مؤسسه پرداخته و پاسخهای روشن و شفاف از وی بگیرند. حمیدرضا جهازی، مدیرعامل مؤسسة آرمان و مدیرکل حوزة جنوب غرب این مؤسسه در ابتدا به ایراد سخنانی پرداخت و سپس پاسخگوی پرسشهای سپرده گذاران شد. فرازهای مهم سخنرانی مدیرعامل مؤسسة آرمان به شرح زیر است.