جامعه / شناسه خبر: 149240 / تاریخ انتشار : 1402/2/17 15:08
|
راضیه اشعثی

حقیقت زنانگی "عامل و ریشهء تمامی موفقیت ها و پیشرفت‌هاست

می گویند پشت هر مرد موفق زنی حضور دارد و حالا این پرسش و ابهام ایجاد می شود که پشت یک زن موفق چه کسی ایستاده؟

بوشهری ها / راضیه اشعثی | می گویند پشت هر مرد موفق زنی حضور دارد و حالا این پرسش و ابهام ایجاد می شود که پشت یک زن موفق چه کسی ایستاده؟ بشکل ریشه ای بدین مقولهء مهم می پردازیم :

بهتر است بگوییم که پشت هر موفقیتی زن و یا حقیقت زنانگی نهفته می باشد. بدون حقیقت زنانگی هیچ موفقیت و پیشرفتی حاصل نمی گردد زیرا تمامی موفقیت ها ریشه در آگاهی دارند؛  ریشه در تفکر درست و بزرگ، ریشه در عشق ، مهربانی ، شادمانی، امید، انگیزه،ایمانِ راستین، خلاقیت، بی نیازی و رهایی دارند که از حقیقت زنانگی نشات می گیرد. همچنین تمامی موفقیت ها و پیشرفت ها ریشه در قدرتی درست ؛ اعتماد به نفس، شهامت، اراده، غرور بجا و مسئولیت پذیری دارند که از حقیقت مردانه ای نشات می گیرد که آن نیز  توسط زن و یا حقیقت زنانگی فعال شده و شکل می گیرد!
اینکه می گویند پشت هر مرد موفق زنی حضور دارد ، در عین صحیح بودن اما این جمله و مفهوم  کامل نیست. بهتر است بگوییم که پشت هر مرد موفق؛  حقیقت زنانگی درونش و یا اینکه زنی  قرار گرفته در مدار زنانگی حضور دارد!
 اما اینک این سوال و ابهام مطرح می شود که پشت یک زن موفق چه کسی ایستاده؟ _
 
پاسخ
: _ خودش
و یا بهتر است بگوییم که حقیقت زنانگی او!  کافی ست که در مدار زنانگی قرار گیرد و به حقیقت زنانگی خدای درونش راه یابد. زنی که در مدار زنانگی باشد خود، بزرگترین موفقیت است که هیچ موفقیتی بالاتر از آن نیست؛ زیرا مولد تمامی پیشرفت ها و موفقیت های کوچک و بزرگ است
 ! آری زنِ قرار گرفته در مدار زنانگی ، خودش آفریننده تمامی موفقیت هاست ، حتی نیازی نیست که همچون مردها بدین سو و بدان سو رود و کاری کند!

کلیدواژه

راضیه اشعثی

زن

مردان

ارسال نظرات

captcha
رویداد رسانه ای جنوب استان
نمایشگاه  پتروشیمی