سیاست / شناسه خبر: 84802 / تاریخ انتشار : 1400/11/2 10:43
|

تأکید استاندار بوشهر بر تکمیل پوشش بیمه سلامت در استان

بوشهری ها / دکتر رمضانی مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر با دکتر محمدی زاده استاندار بوشهر دیدار کرد و گزارشی از فعالیتها و برنامه های سازمان از جمله برنامه نسخه نویسی الکترونیک ، تأمین منابع و پرداخت بموقع مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد و طرح پوشش بیمه سلامت محلات کمتر برخوردار استان ارائه داد.

 استاندار بوشهر نیز ضمن با اهمیت دانستتن فعالیتها و برنامه های اداره کل بیمه سلامت ، افزود :  پوشش بیمه ای سلامت یکی از مؤلفه های مهم اجتماعی است و کمک بزرگی به اقتصاد خانوارها می کند و اینکه تمام مردم استان تحت پوشش بیمه باشند بسیار مهم است و بر هماهنگی و پیگیری جهت تکمیل پوشش بیمه سلامت تأکید کردند.

دکتر محمدی زاده استاندار بوشهر همچنین با اشاره به اینکه اغلب افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند ، از اقشار کم برخوردار هستند ، گفت باید با برنامه ریزی بتوانیم تا پایان سال تمام جامعه هدف را شناسایی و بیمه کنیم.

کلیدواژه

دکتر رمضانی

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر

دکتر محمدی زاده

ارسال نظرات

captcha
آگهی بیمه تعاون
نمایشگاه  پتروشیمی